DĖL MEDICININĖS REABILITACIJOS ĮSTAIGŲ DARBO ORGANIZAVIMO PASKELBUS KARANTINĄ

2020 m. kovo 28 d. Teisės aktų registre buvo paskelbtas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo (toliau – Operacijų vadovas) 2020 m. kovo
26 d. sprendimas Nr. V-555 dėl Operacijų vadovo 2020 m. kovo 16 d. sprendimo Nr. V-387 „Dėl sveikatos
priežiūros įstaigų darbo organizavimo paskelbus karantiną Lietuvos Respublikos teritorijoje“ jį išdėstant nauja redakcija (toliau – Sprendimas V-555).
Sprendimu V-555 nurodyta, kad asmens sveikatos priežiūros įstaigos nepriklausomai nuo nuosavybės formos ir pavaldumo privalo vadovautis priimamais COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) (toliau – COVID-19) plitimo valdymą reglamentuojančiais teisės aktais ir Operacijų vadovo sprendimais.
Nacionalinė sanatorijų ir reabilitacijos įstaigų asociacija (toliau – Asociacija) atstovauja savo narių, medicininės  reabilitacijos įstaigų (toliau – Įstaigos), interesus. Sprendimu V-555 nustatyta, jog Įstaigos privalės teikti asmens sveikatos priežiūros paslaugas (toliau – Paslaugos) pacientams, sergantiems COVID-19 lengva forma (toliau –Pacientai).
Atitinkamai, Asociacija pažymi, kad nustatyta tvarka ir reglamentavimas yra netikslus ir neišsamus, todėl Įstaigos objektyviai negali imtis reikalingų veiksmų Paslaugų organizavimui ir teikimui.
I. Sprendimo V-555 esmė ir trūkumai:
Sprendimu V-555 nustatyta, jog visos Įstaigos teikia asmens sveikatos priežiūros paslaugas Pacientams. Tik medicininės reabilitacijos paslaugų teikimas organizuojamas išskirtinai: (i) vaikams -VšĮ Palangos vaikų reabilitacijos sanatorijoje „Palangos gintaras“ ir VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikų Vaikų
ligoninės Vaikų fizinės medicinos ir reabilitacijos centre; (ii) suaugusiems – VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės
Santaros klinikų Reabilitacijos, Fizinės ir Sporto medicinos centre, AB Birštono sanatorijoje „Versmė“, VšĮPalangos reabilitacijos ligoninėje, Lietuvos sveikatos mokslų universitetoligoninės Kauno klinikų filialo Kulautuvos reabilitacijos ligoninėje.
Įstaigų vadovai (nepriklausomai nuo Įstaigų nuosavybės formos ir pavaldumo) yra įpareigoti karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje (toliau – Karantinas) paskelbimo laikotarpiu, esant poreikiui, asmens sveikatos priežiūros paslaugų dėl COVID-19 teikimui pasitelkti visų profesinių kvalifikacijų sveikatos priežiūros specialistus, gydytojus rezidentus, aukštųjų universitetinių ir neuniversitetinių mokyklų studentus paslaugų teikimui pagal kompetenciją, išskyrus sveikatos priežiūros specialistus ir darbuotojus, kurie yra vyresni nei 60 metų.
Iš minėtų Sprendimo V-555 nuostatų nėra aišku (i) kokio pobūdžio Paslaugos turėtų būti teikiamos Pacientams, (ii) kaip jos organizuojamos, (iii) kaip turėtų būti mobilizuojami Įstaigų darbuotojai, kadangi įpareigoti jų dirbti pakeistomis darbo sąlygomis be jų sutikimo Įstaigos negali, (iv) kaip Įstaigos tai turėtų suderinti su įpareigojimais, nurodytais Lietuvos Respublikos darbo kodekse.
Įstaigos neturi asmens sveikatos priežiūros įstaigos licencijos teikti infekcinių ligų asmens sveikatos priežiūros paslaugas. Atitinkamai, Įstaigose nedirba infekcinių ligų gydytojo profesinę kompetenciją turintys specialistai.
Pacientų gydymo tvarka yra išdėstyta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 16 d. įsakymu Nr. V-383, patvirtintame Suaugusiųjų COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) diagnostikos ir gydymo tvarkos apraše (toliau – Tvarkos aprašas). Tvarkos aprašo 20 punkte nurodyta, kad: „Pacientai, kuriems diagnozuota lengva COVID-19 ligos forma, gydomi ambulatoriškai”.
Taip pat 26 punkte nurodoma, kad „Pacientas gydomas ambulatoriškai, kai pacientui diagnozuota lengva COVID19 ligos forma, jis turi galimybę būti izoliuotas namuose ar kitose gyvenamose patalpose taip, kaip nustatyta
Izoliavimo namuose ar kitoje gyvenamojoje vietoje taisyklėse, yra galimybė konsultuotis su šeimos gydytoju ir
pacientui suteikta informacija kaip sekti sveikatos būklę ir kur kreiptis, jei sveikatos būklė pablogės”.
Atitinkamai, Įstaigoms visiškai nėra aišku, kaip jos turėtų organizuoti Sprendime V-555 minimas asmens
sveikatos priežiūros paslaugas Pacientams, kai jie yra gydomi ambulatoriškai, kas ir kaip turėtų
organizuoti tepinėlių iš Pacientų paėmimą, jų maitinimą ir visų svarbiausia – Įstaigų darbuotojų asmens
apsaugos priemonių tiekimą ir pakankamą jų užtikrinimą.
II. Asociacijos prašymai
Pažymime, kad 2020 m. kovo 24 d. Asociacija kreipėsi į Lietuvos Respublikos Vyriausybę, Sveikatos apsaugos ministeriją ir Valstybės ekstremalių situacijų operacijų centrą nurodydama, kad šiai dienai Įstaigos neturi asmens apsaugos ir kitų infekcijų kontrolės ir prevencijos priemonių, kurios yra gyvybiškai svarbios priimant Pacientus
sergančius ar įtariamus sergant ypač pavojinga užkrečiama liga. Taip pat Asociacija išdėstė kitus reikalavimus ir
prašymus, kurių įgyvendinimas yra būtinas Paslaugų Pacientams teikimui.
Į mūsų prašymus atsakymo negavome. Kaip matome iš Sprendimo V-555 teksto, rengiant teisės aktus į juos taip
pat nebuvo atsižvelgta. Todėl labai tikimės ir primygtinai prašome, kad rengiant įgyvendinamuosius teisės aktus
ir bendradarbiaujant su Įstaigomis dėl Sprendimo V-555 įgyvendinimo visi toliau nurodyti prašymai bus
įgyvendinti. Kitu būdu mes negalėsime teikti Pacientams paslaugų, neturėsime darbuotojų ir personalo bei
apsaugos priemonių jų saugiam darbui.
Prašome Jūsų supratimo, kad Pacientų priėmimas ir Paslaugų teikimas turi būti aiškiai reglamentuotas teisės aktais
ar Operacijų vadovo sprendimais, kadangi kitaip Įstaigos veiks neteisėtai. Tuo atveju, jei ir toliau būsime priversti
dabartinėmis sąlygomis priimti Pacientus, suprantame, kad Jūs prisiimate visą atsakomybę tiek už Įstaigų darbuotojų, tiek už Pacientų sveikatą ir gyvybę, tiek už Įstaigų turtą ir patirtą žalą.
Atsižvelgiant į tai, teikiame Jums toliau išdėstytus reikalavimus ir prašome nevežti Pacientų į Įstaigas tol,
kol toliau išvardytos sąlygos nebus įgyvendintos.
Tam, kad Įstaigos galėtų priimti Pacientus ir bent dalinai užtikrinti darbuotojų saugą, prašome:
1. Priimti atskirą suaugusiųjų ir vaikų COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) ambulatorinio
gydymo medicininės reabilitacijos įstaigose tvarkos aprašą. Įstaigos turi aiškiai suprasti, kokios
paslaugos turi būti teikiamos Pacientams. Įstaigos yra specializuotos medicininės reabilitacijos paslaugų
teikėjos, todėl į mūsų personalo kompentenciją nepatenka infekcinių ligų aktyvus gydymas. Atitinkamai,
prašome apibrėžti, kokį gydymą turi teikti Įstaigose dirbantys fizinės medicinos reabilitacijos gydytojai ir
kaip jį organizuoti.
2. Įpareigoti Įstaigų darbuotojus ateiti į darbą ir atlikti Įstaigų jiems duotus pavedimus. Šiuo metu
įstaiga negali įpareigoti darbuotojų dirbti su Pacientais ir teikti jiems Paslaugas. Toks tiesioginis
įpareigojimas turi būti nurodytas atitinkamuose teisės aktuose, nes kitaip Įstaigos turi vadovautis Lietuvos
Respublikos darbo kodekse nurodytais reikalavimais.
3. Aprūpinti Įstaigas visomis būtinosiomis apsaugos priemonėmis ir tokiu kiekiu higienos, personalo
apsaugos, aplinkos valymo ir kitomis infekcijų kontrolės priemonėmis, kiek jų reikės Įstaigoje dirbantiems
ir hospitalizuotiems asmenims, kad Įstaiga atitiktų visus infekcijų prevencijos ir kontrolės reikalavimus ir
galėtų užtikrinti darbuotojų saugumą;
4. Apmokyti Įstaigų darbuotojus kaip naudoti apsaugos priemones, kaip organizuoti darbą esant infekcijos
rizikai, kaip saugiai gaminti maistą, jį patiekti ir užtikrinti patalpų higieną, šiukšlių išnešimą ir t.t. To
neužtikrinus, infekcija plis tik dar plačiau.
5. Užtikrinti reikalingų vaistinių preparatų tiekimą. Asociacijos nariai neturi infekcinių ligų gydymui
(nors ir simptominiam) reikalingo kiekio vaistinių preparatų. Todėl prašome juos suteikti iki pirmojo
Paciento atvežimo.
6. Užtikrinti Įstaigose viešąją tvarką (policijos ar kariuomenės pagalba) iki priimant pirmąjį Pacientą.
Įstaigose privalo būti nustatytas aiškus viešosios tvarkos organizavimo mechanizmas. Šiuo metu Įstaigos
tam užtikrinti nei resursų, nei galimybių neturi.  Patvirtinti aiškų už Įstaigų paslaugas mokamą įkainį ar kompensacijos tvarką. Įstaigos privalo
išlaikyti savo darbuotojus ir infrastruktūrą, todėl už suteiktas paslaugas, suteiktus materialinius išteklius
(patalpas ir kitą infrastruktūrą) privalo būti tinkamai atlyginta. Būtina įvertinti tiek tiesiogines sąnaudas
Įstaigų paslaugos teikimo metu, tiek tai, jog pasibaigus šių paslaugų teikimui Įstaigų patalpos turės būti
dezinfekuojamos, remontuojamos, galimai keičiami baldai, todėl dar ilgą laiką jose nebus galima teikti
paslaugų.
8. Užtikrinti papildomo personalo suteikimą. Trūkstant bet kokio personalo, turite patvirtinti, kad
užtikrinsite reikiamą skaičių darbuotojų ir jį suteikti Įstaigai. Įstaigos vadovas leisti jiems dirbti ir
organizuos jų darbą.
9. Užtikrinti, kad Pacientai turėtų siuntimą ar kitą jų ligą patvirtinantį dokumentą. Prašome suteikti
Įstaigoms visą reikalingą informaciją kaip Pacientai turėtų būti identifikuojami ir kokiu siuntimu turėtų
atvykti į Įstaigas, bei kaip turėtų būti vykdoma jų apskaita.
Tik įgyvendinus aukščiau aprašytas sąlygas, Įstaigos galės teisėtai priimti Pacientus ir suteikti reikiamos kokybės
paslaugas. Tokiu būdu nerizikuosime Pacientų bei darbuotojų sveikata ir gyvybėmis.
Prašome Jūsų priimant kitus teisės aktus, detalizuojančius Sprendimo V-555 įgyvendinimą, atsižvelgti į
mūsų išdėstytus prašymus ir juos įgyvendinti. Suprantame, kad Karantino metu reikalinga mūsų visų vienybė,
todėl prašome Jūsų bendradarbiavimo. Skubūs ir neapgalvoti sprendimai gali tik dar labiau pabloginti situaciją
šalyje.
Atitinkamai pažymime, kad šiuo raštu Asociacija išreiškia bendrą Asociacijos narių nuomonę jiems rūpimais,
gyvybiškai svarbiais klausimais. Individualius sprendimus dėl savo konkrečių veiksmų, kiekviena Įstaiga priims
įvertinusi savo galimybes atskirai.